วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา

(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  วัดอุดมสมพร  จ.สกลนคร)

          เราอาศัยศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกข์  และเป็นเครื่องดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้แก่พุทธบริษัทสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้แหละ

          ถ้าเราไม่ประพฤติ ไม่ปฏิบัติตาม ก็เพราะเราไม่เคารพในคุณพระพุทธเจ้า ไม่เคารพในคุณพระธรรม ไม่เคารพในคุณพระสงฆ์ ไม่เคารพในทาน ไม่เคารพในศีล  ไม่เคารพในคุณปฏิสันถารซึ่งกันและกัน  การไม่เคารพใน ๗ สถานนี้แหละ  เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อม  ถ้าเรามีความเคารพอยู่ในสิ่ง ๗ สถานนี้แล้ว ศาสนาก็จะเจริญ รุ่งเรือง

          ศาสนาเสื่อมเป็นอย่างไรเล่า คือจิตของเราไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่ ไม่เจริญในศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนา นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ พุทโธ ความรู้สึกอยู่ตรงไหน ให้ตั้งสติไว้ตรงนั้น เมื่อจิตสงบแล้ว ก็เห็นที่เกิดของสังขารเป็นวิปัสสนา  โอ้ ! เกิดที่จิตของเรา และดับที่จิตของเรานี้เอง  

          เดี๋ยวนี้ศาสนาเสื่อมเสีย เพราะภิกษุ สามเณรบวชแล้ว ไม่ประพฤติปฏิบัติในศีลของตน สมาธิของตนก็ไม่รักษา ที่เล่าเรียนไปก็เปล่าประโยชน์ ไม่ฝึกหัดสำรวมระวัง อุบาสก  อุบาสิกาก็ไม่มีความเคารพในทาน ศีล ภาวนาของตน คนทั้งหลายก็พากันดูหมิ่นศาสนา เพราะเราไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ไตรสรณคมน์ของเราก็เศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป ขาดจากพระพุทธศาสนา เหตุนี้ให้พึงรู้พึงเข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น