วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สุข ทุกข์ นิพพาน...จากหนังสือคิริมานนทสูตร

  

สุข ทุกข์ นิพพาน
( จาก... คิริมานนทสูตร)


พระพุทธองค์ตรัสว่า อานนท์ ! สุข และทุกข์ อยู่ชิดติดกัน แยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อต้องการสุข ทุกข์ก็ตามมา เพราะจิตต้องการความสุข (ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายกุศล)

แต่เมื่อต้องการความสุขมากเพียงใด ตัณหา คือ ความทะยานอยากอันเป็น อกุศล ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ ก็ตามมามากเพียงนั้น  

   ต่อเมื่อเราวางสุข ทุกข์จึงจะดับไป พระนิพพาน ก็เข้ามารับ  ณ บัดนั้นเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น