วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จิตดวงเดียว ธรรมดวงเดียว...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


จิตดวงเดียว ธรรมดวงเดียว
(หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร  วัดอุดมสมพร  จ.สกลนคร)

ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไว้ในจิตดวงเดียว “เอกํ จิตฺตํ” จิตเป็นของเดิม "จิตฺตํ"  ความเป็นอยู่ ถ้าเราน้อมเข้ามาถึงจิตแล้ว ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าเราไม่รวมแล้วก็ไม่สำเร็จ ทำการทำงานทุกอย่าง ก็ต้องรวมถึงจะเสร็จ ถ้าไม่รวมเมื่อไร ก็ไม่สำเร็จ 

     “เอกํ ธมฺมํ” มีธรรมดวงเดียว แต่ได้ขยายให้กว้างขวางพิสดารมากมาย ถ้าวิตถารนัยก็พรรณนาไปถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  รวมเข้ามาแล้วมีธรรมอันเดียว

     “เอกํ  จิตฺตํ”  มีจิตดวงเดียว  นี่ ! เป็นของเดิมให้พากันให้พึงรู้  พึงเข้าใจ  นี่แหละ !  ให้พากันรวมเข้ามาให้ได้  ถ้าเราไม่รวมนี่ ไม่ได้  มันไม่สำเร็จ  

      คนทั้งหลายอ่านพระไตรปิฎก ทั้งสามปิฎกแล้ว และตู้พระไตรปิฎกนี้อยู่ที่ไหนเล่า ?  ตู้พระไตรปิฎกนี้อยู่ที่ร่างกาย และดวงใจของเรา นี่เราเรียนเข้ามาภายใน  อย่าไปเรียนภายนอก  ถ้าเราน้อมเข้ามาภายในแล้วจะรู้จัก ถึงความวิมุตติหลุดพ้น

      ความหลุดพ้นรู้ได้อย่างไง รวมมาสั้นๆ แล้ว คือจิตของเราไม่ทุกข์  เมื่อจิตของเราไม่ทุกข์  ก็แปลว่ามันหลุดพ้น  จิตยังมีทุกข์อยู่ ยังไม่หลุดพ้น  มันยังมีทุกข์อยู่ที่ไหนก็ดูตรงนั้น แก้ตรงนั้น จนมันหมดทุกข์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น