วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สุญญตา - พระธรรมปิฎกสุญญตา
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)


นิยยานิกธรรม หมายถึง ธรรมที่ตัดมูลรากแห่งวัฎฎะ ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์
สุญญตา แปลว่า ความว่าง หรือความว่างเปล่า หมายถึง
๑. ว่างจากสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เห็นสภาวะขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา  
๒. สภาวะว่างจากราคะ โทสะ โมหะ สังขารทั้งปวง นิพพาน
๓. โลกุตรมรรค ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ
๓.๑ ว่างจากขันธ์ ๕ เห็นขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
๓.๒ ว่างจากกิเลสทั้งปวง
๓.๓ มีความว่าง คือ นิพพานเป็นอารมณ์
๔. ว่างจากการให้ความสำคัญ การใส่ใจ การคำนึงถึงสิ่งใด สิ่งหนึ่ง

                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น