วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยินดีในปัจจุบัน ปฏิบัติถูกทาง...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโตยินดีในปัจจุบัน ปฏิบัติถูกทาง
 (หลวงปู่หล้า เขมปัตฺโต วัดบรรพพตคีรี
(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร)

          ผู้ยินดีในปัจจุบัน เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง แต่ยังไม่หลุดพ้นถึงขั้นอรหันต์ เป็นเพียงเดินมรรคใด มรรคหนึ่งอยู่เท่านั้น และได้รับผลใด ผลหนึ่งอยู่ในตัวเท่านั้น ยังไม่ใช่อรหัตตผล เป็นเพียงได้ดื่มปีติ ความอิ่มใจ ที่พอใจในสมถะ และวิปัสสนาในปัจจุบัน แล้วหลงยึดถือเอาปัจจุบันเป็นนิพพาน  ปัจจุบันมิได้เป็นพระนิพพาน  เป็นเพียงทางเดินเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้น

          ท่านผู้ถึงอรหัตตผลแล้ว มิได้ติดข้องในอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน หรือสูญๆ  สาญๆ หรือไม่สูญ ไม่สาญ หรืออะไรๆ ใดๆ ทั้งสิ้น  ถ้าหากติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งแห่งปัจจุบันแล้ว  วิญญาณปฏิสนธิก็มีเกิดมีตายอยู่ในปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรมนั่นเอง ความทะเยอทะยานในปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม เป็นสมุทัย และตัณหาอันละเอียด เมื่อเป็นสมุทัย และตัณหาอันละเอียด ก็เป็นอุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส อันละเอียดอยู่ในตัวด้วย  

          เหตุไฉนจึงติดอยู่ในปัจจุบัน จนลืมตัว จนสำคัญตนว่าตนพ้นแล้วโดยสิ้นเชิง  แท้จริงเป็นความเข้าใจผิดฟิตตัวขึ้นว่า ละได้แล้วเรื่องอดีต และอนาคต ความสำคัญตนย่อมเป็นรากเหง้าของกิเลสอยู่โดยตรง จะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดได้เลย อดีต อนาคต ปัจจุบัน ก็คล้ายๆ ปลาตัวเดียวกัน มีหัว มีหาง มีกลางตัว ท่านผู้ทรงคุณปัญญาคมคายชำแรกกิเลสย่อมรู้ได้ 

"ปัญญา" ย่อมเป็นนายหน้าของธรรมทุกประเภท ทั้งที่เป็น " โลกียะ และโลกุตตระ" ใจ ที่เป็นพาลไม่ควรเป็นหัวหน้าของกาย วาจานี้  น้อมเข้ามาในฝ่ายปฏิบัติทางธรรมปรมัตถ์ เพื่อให้รู้ชัดปฏิบัติสะดวก เป็นโอปนยิโก ไม่ส่งส่ายหนีหลักเดิม

          การนึกคิดให้สิ่งทั้งปวงออกไปจากคอกใจ ต้องกลับเข้าคอกใจ ใครเป็นเจ้าของใจ กิเลสย่อมยึดถือเอาใจเป็นตน ตนเป็นใจ ใจที่ไม่มีกิเลสสิง จะบัญญัติหรือไม่บัญญัติ ก็มิได้ติดอยู่ในเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้น นี่ ! ธรรมในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น