วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มุตโตทัย...พระอาจารย์นพพร อทิจจฺวํโสมุตโตทัย
(เข้าใจง่าย  รู้ได้เร็ว)
(พระอาจารย์นพพร อทิจจฺวํโส อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)


"ทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่ารูปธรรม หรือนามธรรม เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา"

การไม่มีอุปาทาน คือ การยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งภายใน และภายนอก จิตก็เข้าถึงความว่าง ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มี อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา (คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน)

กระทำได้โดย การละทุกอย่าง ให้ทุกอย่าง สละทุกอย่าง ให้ออกจากใจให้หมดสิ้น ก็จะไม่มีสังโยชน์ หรือเครื่องรัดร้อยจิต ให้เป็นทุกข์ เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส

มีแต่ใจที่สะอาด ว่างบริสุทธิ์หมดจด เป็นอมตธาตุ คือ นิพพาน ปฏิบัติด้วยวิธีการกำหนดจิต ดังนี้

      สลายอัตตา         เป็นอนัตตา
สลายอนัตตา       เป็นความบริสุทธิ์
สลายสสาร          เป็นพลังงาน
สลายพลังงาน      เป็นความบริสุทธิ์
สลายความดี        เป็นความว่าง
สลายความว่าง     เป็นความบริสุทธิ์

เพราะทุกสรรพสิ่ง  ที่จิตเข้าไปพัวพันยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ล้วนเป็นของมาร คือ กิเลสมาร

 มาร คือ ผู้ฆ่า ผู้ทำลาย ผู้ทำให้ฉิบหาย และเป็น "อาถรรพณ์" (อาถรรพณ์ เป็นสิ่งลึกลับ หรือเวทมนต์ ซึ่งใช้ ให้ดี หรือให้ร้าย แบบศาสนาพราหมณ์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น