วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ละกิเลสครองธรรม...หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน


ละกิเลสครองธรรม
(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
อ.เมือง  จ.อุดรธานี)

กิเลสเป็นของต่ำ  ธรรมเป็นของสูง
กิเลสเป็นของหนัก  ธรรมเป็นของเบา
กิเลสเป็นความมืดมน  ธรรมเป็นความผ่องใส
กิเลสเป็นธรรมดำ  ธรรมเป็นธรรมขาว
กิเลสเป็นความมืดบอด  ธรรมเป็นความสว่างไสว
กิเลสเป็นความหลอกลวง  ธรรมเป็นความจริงแท้
กิเลสเป็นการยึดติด  ธรรมเป็นการปล่อยวาง
กิเลสเป็นสมมุติ  ธรรมเป็นวิมุตติ
กิเลสเป็นทุกข์  ธรรมเป็นสุข

ความสุขอย่างยิ่ง(สูงสุด) และเป็นอมตะ คือ นิพพาน ดังพระพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า "นิพพานํ ปรมํ สุขํ"

นิพพานํ ปรมํ สูญญํ - นิพพานสูญอย่างยิ่ง คือ สูญจากกิเลสตัณหา สูญจากวัฏจักร สูญจากภพชาติ สูญจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นอมตธาตุ อมตธรรม

กิเลส คือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา เป็นกองทุกข์

       เมื่อรู้ และเข้าใจ โทษของกิเลส และคุณของพระนิพพานดีแล้ว พึงละกิเลสครองธรรม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น