วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การแยกอารมณ์ออกจากจิต...พระอาจารย์นพพร อาทิจจฺวํโสการแยกอารมณ์ออกจากจิต
(พระอาจารย์นพพร อาทิจจฺวํโส อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ )


แยกจิตออกจากกาย แยกอารมณ์ออกจากจิต จะเห็นจิตเดิมแท้บริสุทธ์ผ่องใส  สลายอารมณ์ให้เป็นความว่าง  สลายความว่าง ให้เป็นความบริสุทธิ์

การปฏิบัติธรรมเข้าถึงความว่างบริสุทธิ์ กระทำด้วยความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักพุทธธรรม คือรู้ว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สัมผัส) เป็นที่เกิด ที่อาศัยของตัณหา ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ เปรียบเสมือนขยะ ที่เน่าเหม็น และเป็นพิษ และเปรียบเสมือนมะเร็ง ที่เกาะกัดกินใจให้เจ็บปวดทุกข์ทรมาน

เมื่อแยกอารมณ์ออกจากจิตได้ ทุกข์ก็ดับไป ด้วยอาศัยการบำเพ็ญบารมี ๑๐ อย่างยิ่งยวด ต่อเนื่อง และมั่นคง ก็สามารถล้างอารมณ์อันเป็นพิษออกจากจิตได้หมดสิ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น