วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การสร้างพระบารมีของพระพุทธเจ้า...พระพรหมโมลีการสร้างพระบารมีของพระพุทธเจ้า
(หนังสือวิมุตติรัตนมาลี เล่ม ๑   ของพระพรหมโมลี
(วิลาศ ญาณวโร ปธ.๙)

        พระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. พระปัญญาธิกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่มีปัญญามากแต่มีศรัทธาน้อยทรงสร้างบารมีมากด้วยปัญญา จนกระทั่งได้ตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณ ใช้เวลานานถึง ๒๐ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ทรงมีปฏิปทา ดังนี้
     ๑.๑ เริ่มแรกทรงดำริในพระทัยปรารถนาพระพุทธภูมิว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งให้ได้ ในอนาคตกาล แล้วมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ แต่ยังไม่มีกำลังใจออกพระโอษฐ์เป็นเวลานานถึง ๗ อสงไขย
     ๑.๒ ต่อจากนั้นจึงออกพระโอษฐ์ตั้งความปรารถนาว่า เราจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าให้จงได้ แล้วมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ ต่อไป เป็นเวลานานถึง ๙ อสงไขย
      ๑.๓ ต่อจากนั้นจึงจะได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ครั้นได้รับการพยากรณ์แล้ว จะต้องสร้างบารมีต่อไปอีก ๔ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป
(พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระสมณโคดมพุทธเจ้า เป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า)

๒. พระสัทธาธิกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมากด้วยความศรัทธา แต่มีพระปัญญาปานกลาง กว่าจะบรรลุพระโพธิญาณ ใช้เวลานานถึง ๔๐ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ดังนี้
   ๒.๑ เริ่มแรกทรงดำริในพระทัยปรารถนาพระพุทธภูมิว่า เราจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งให้ได้ ในอนาคตกาล แล้วมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ แต่ยังไม่มีกำลังใจออกพระโอษฐ์เป็นเวลานานถึง ๑๔ อสงไขย
    ๒.๒ ต่อจากนั้นจึงออกพระโอษฐ์ตั้งความปรารถนาว่า  “เราจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าให้จงได้ แล้วมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ เป็นเวลานานต่อไปถึง ๑๘ อสงไขย
    ๒.๓ ต่อจากนั้นจึงจะได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ครั้นได้รับการพยากรณ์แล้ว จะต้องสร้างบารมีต่อไปอีก ๘ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป

๓. พระวิริยธิกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมากยิ่งด้วยวิริยะ มีความเพียรแก่กล้า แต่มีปัญญาน้อย ทรงสร้างบารมีมากมาย จนกระทั่งได้ตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณ ใช้เวลานานถึง ๘๐ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ดังนี้
    ๓.๑ เริ่มแรกทรงดำริในพระทัยปรารถนาพระพุทธภูมิว่า เราจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งให้ได้ ในอนาคตกาล แล้วมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ แต่ยังไม่มีกำลังใจออกพระโอษฐ์เป็นเวลานานถึง ๒๘ อสงไขย
    ๓.๒ ต่อจากนั้นจึงออกพระโอษฐ์ตั้งความปรารถนาว่า เราจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าให้จงได้ แล้วมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ เป็นเวลานานถึง ๓๖ อสงไขย
     ๓.๓ ต่อจากนั้นจึงจะได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนครั้นได้รับการพยากรณ์แล้ว จะต้องสร้างบารมีต่ออีก ๑๖ อสงไขย กับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป

   พระศรีอริยเมตไตรย ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป เป็นพระวิริยธิกพุทธเจ้า ในยุคนั้นมนุษย์จะมีอายุขัยประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น