วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระอริยะ ๔ ไม่มีในศาสนาอื่น ..หลวงปู่หล้า เขมฺปตฺโตพระอริยะ ๔ ไม่มีในศาสนาอื่น

(หลวงปู่หล้า  เขมฺปตฺโต  วัดภูจ้อก้อ  จ.มุกดาหาร)

ในพระมหาปรินิพพานสูตร  พระสุภัททะผู้บวช และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ท่านได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาในขณะที่กำลังทรงพระประชวรว่า

พระอริยะ ๔ จำพวก  มีในศาสนาอื่นหรือไม่หนอ ? พระพุทธองค์ตรัสโดยธรรม โดยไม่เข้าข้างตัวว่า  ศาสนาใดไม่มีอริยสัจ ๔ ไม่มีมรรคมีองค์ ๘ ศาสนานั้น จะไม่มีอริยะ ๔ จำพวกนี้  คือ พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  และพระอรหันต์

พระอริยะ ๔ จำพวกนี้  มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้น  นอกนั้นไม่มี เพราะเหตุว่าหัวหน้าของแต่ละลัทธิศาสนาล้วนเป็นปุถุชนคนหนาดีๆ นี่เอง เป็นโลกียศาสนา ไม่ได้เป็นโลกุตตรศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาของผู้ไม่มีกิเลสเหมือนพระพุทธศาสนา จะมีพระอริยะเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

คนในโลกเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่มาก  มิได้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมด จะถือว่าพระพุทธศาสนาไม่ดี นั้นไม่ได้  เพราะบุญวาสนาของเขายังต่ำต้อย  ไม่สมฐานะของพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ถือ  ดุจดังเราจะไปบังคับให้แมลงวันไปกินเกสรดอกไม้ เหมือนเมลงภู่ แมลงผึ้ง ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ 


เพราะจิตใจอยู่คนละระดับกัน และความเคยชินตามสัญลักษณ์ก็อยู่คนละขั้น และการที่เข้าใจว่าคนนิยมอะไร มาก จะว่าดีหมดก็ไม่ได้  ถ้าพูดให้เป็นธรรมแล้ว  ก็ส่อให้เห็นว่าบารมีที่สร้างสมมายังอ่อนมาก  จึงบันดาลไม่ให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ในพระพุทธ ในพระธรรม และในพระสงฆ์ ด้านนี้ก็จงพิจารณา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น