วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โลกุตตรจิต โลกุตตรธรรม...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโตโลกุตตรจิต  โลกุตตรธรรม
(หลวงปู่หล้า  เขมปัโต วัดบรรพพตคีรี
(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร)


โลกุตตรจิต โลกุตตรธรรม มิใช่ธรรมลวงโลก  เพราะข้าม "ปุถุชนโคตร" ไปไกลแล้ว ไม่อาลัยว่าจะลวงตน และลวงโลก เหมือนโลกียวิสัย ที่หนักไปในทางอามิส สรณัง คัจฉามิ ตามกรรมนิยม กรรมบันดาล ตั้งเจตนา และความหวังเป็นไปตามโลกีย์ ไกลจากโลกุตตระจนมองไม่เห็น

 ผู้เห็นภัยในสงสารอย่างเต็มที่ ไม่ประมาทนอนใจ เชื่อมั่นในมรรคผลนิพพาน และเป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม อย่างเต็มที่ก็ดี 
กับท่าน ผู้พ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิง อย่างเต็มที่ก็ดี 
กับท่าน ผู้พ้นจากผู้รู้ในอดีต ผู้รู้ในปัจจุบัน ผู้รู้ในอนาคต แล้วก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดข้องอยู่ทั้งผู้รู้ในอดีต ผู้รู้ในปัจจุบัน ผู้รู้ในอนาคต ก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในนิมิตฝ่ายรูปขันธ์ ก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในนิมิตฝ่ายอรูปขันธ์ คือ นามขันธ์ก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในสรรพธาตุ ทั้งปวงก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในสรรพจิต ทั้งปวงก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในสรรพอัตตา ทั้งปวงก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในสรรพอนัตตา ทั้งปวงก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในสูญๆ สาญๆ ทั้งปวงก็ดี  
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในสมมุติ และวิมุตติ ทั้งปวงก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในได้ ในเสีย ทั้งปวงก็ดี 
กับท่าน ผู้ไม่ติดอยู่ในอุปาทาน ทั้งปวง เป็นต้น


เหล่านี้ย่อมมีรสชาติ และความหมายอันเดียวกัน เหลือวิสัยที่จะบัญญัติ และสมมุติไปแล้ว  ไม่เป็นธรรมที่ชาวโลกจะเอามาซื้อมาขายในตลาดโลกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น