วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิโมกข์ ๓ - พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)


วิโมกข์ ๓
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)


วิโมกข์ หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส มี ๓ ประเภท คือ

๑.  สุญญตวิโมกข์ หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามเป็น "อนัตตา" (ไม่ใช่อัตตาตัวตนเราเขา) เมื่อเห็นรูปนามเป็นอนัตตาแล้ว  ก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามได้

๒.  อนิมิตวิโมกข์ หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามเป็น"อนิจจัง"(ไม่เที่ยง ไม่คงที่ สภาพที่เกิดมีแล้วก็ดับล่วงไป)  เมื่อเห็นรูปนามเป็นอนิจจังแล้ว  ก็ถอนนิมิตทั้งปวงได้

๓. อัปปณิหิตวิโมกข์ หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามเป็น "ทุกข์" (ภาวะที่บีบคั้น หรือทนได้ยาก) เมื่อเห็นรูปนามเป็นทุกข์แล้ว  ก็ถอนความปรารถนาเสียได้

(รูปนาม ได้แก่ ขันธ์ ๕  คือ รูปเวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น