วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระพุทธศาสนาเหนือกว่าศาสนาทั้งปวง...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโตพระพุทธศาสนาเหนือกว่า
ศาสนาทั้งปวง
(หลวงปู่หล้า  เขมปัตโต  วัดบรรพพตคีรี
(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร)

         ธรรมะในพระพุทธศาสนา  เป็นธรรมลุ่มลึก และสูงยิ่งกว่าศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น  ผูกขาดทุกกาลไม่ได้พูดเข้าข้างตัว  พูดเข้าข้างธรรมตามความเป็นจริงของธรรม  ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวตามความสำคัญว่าตัวเป็นเจ้าธรรม  ยอมยกธงขาว ยอมยกให้ธรรมอยู่เหนือตัวเสมอๆ ไม่ได้ตีตัวเสมอธรรมเลย 

        ฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงทรงยอมเคารพธรรม ถือว่าธรรมทรงอยู่ก่อนพระองค์  ถ้าธรรมไม่ทรงอยู่ก่อนพระองค์แล้ว  พระองค์ก็ไม่สามารถตรัสรู้ธรรมได้ 

ศาสนาอื่นๆ ล้วนแต่เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนา ก็รู้ได้ปฏิบัติได้เพียงแค่เหตุผล  แต่มิใช่เหตุผลไปทางโลกุตตระธรรม  มีแต่ตามความประสงค์ของกิเลส ไปทางวัตถุนิยม เป็นอัตตาธิปไตย เข้าข้างตน เข้าข้างกิเลส อย่างลึกบ้าง อย่างโลดโผนสุกเอาเผากินเจอก้างเต็มโลก  ประพฤติพรตมุ่งลาภอามิสที่ตนหวัง  ข้อวัตรปฏิบัติจะเด็ดเดี่ยวสักเพียงไรก็ตาม  เจตนาไม่นอกเหนือไปจากมุ่งลาภภายนอกที่ตนหวัง  จึงปิดหนทางอันจะออกจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ไปได้เสียแล้ว  

  เพราะผู้ต้นศาสนาทั้งหลายเหล่านั้น มี "ศีล สมาธิ  ปัญญา" เป็นไปได้เพียงโลกียวิสัย อย่างสูงก็พรหมโลกเท่านั้น  ด้วยกำลังฌานโลกีย์ ไม่สามารถเป็นธรรมเบื่อหน่ายคลายเมา คลายกำหนัดได้ พอได้เป็นนิสัยเท่านั้น 

   ฉะนั้น สมณะทั้งสี่จึงไม่มีในศาสนาอื่นๆ  นอกจากพระพุทธศาสนา คือ พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี และพระอรหันต์  แต่พากันบัญญัติเอาแบบเข้าใจผิดบ้าง  แบบหัวดื้อหัวแข็ง สารัมภะแข่งดีบ้าง  ประมาทบ้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น