วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ถอนกิเลสด้วยความว่าง..พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโสถอนกิเลสด้วยความว่าง
(พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่)

กิเลสมีอยู่คู่ใจผู้หลง เพราะมีอวิชชาครอบงำ คือ ความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมอริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์  เราสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสไม่ให้มีอยู่ในจิตใจได้ โดยการกำหนดจิต  ดังนี้
ทำจิตให้อยู่เหนือรูป  ไม่ให้รูปใดๆ มาครอบงำใจของเราได้  ใจของเราก็จะว่างจากรูป
ทำจิตให้อยู่เหนือเวทนา  ไม่ให้เวทนาใดๆ มาครอบงำใจของเราได้  ใจของเราก็จะว่างจากเวทนา
ทำจิตให้อยู่เหนือสัญญา   ไม่ให้สัญญาใดๆ มาครอบงำใจของเราได้  ใจของเราก็จะว่างจากสัญญา
ทำจิตให้อยู่เหนือสังขาร   ไม่ให้สังขารใดๆ มาครอบงำใจของเราได้  ใจของเราก็จะว่างจากสังขาร
ทำจิตให้อยู่เหนือวิญญาณ  ไม่ให้วิญญาณใดๆ มาครอบงำใจของเราได้  ใจของเราก็จะว่างจากวิญญาณ
เพราะขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นเหตุแห่งทุกข์  ไม่เที่ยง และไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่ของของตน เมื่อทำจิตให้ว่างจากขันธ์ ๕  ก็เป็นการละการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ไปได้โดยอัตโนมัติ  กิเลสก็ไม่มี  ทุกข์ก็ไม่ปรากฏ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น