วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัจธรรมที่แท้จริง...(คำสอนฮวงโป) พุทธทาสภิกขุ


สัจธรรมที่แท้จริง

(จาก คำสอนฮวงโป" พุทธทาสภิกขุ)

สัมมาสัมโพธิ เป็นชื่อของการเห็นแจ้งชัดว่า ไม่มีธรรมใดเลย ที่ไม่เป็นโมฆะ” ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้ว ของหลอกลวงทั้งหลาย จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา  
    ปรัชญา" คือการรู้แจ้ง "ความรู้แจ้ง" คือ จิตต้นกำเนิดดั้งเดิม ซึ่งปราศจากรูป
ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่า ผู้กระทำ และสิ่งที่ถูกกระทำ คือจิตและวัตถุ เป็นสิ่งๆ เดียวกัน นั่นแหละ ! จะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้ง และลึกลับเหนือคำพูด และโดยความเข้าใจอันนี้เอง พวกเราจะได้ลืมตาต่อ "สัจธรรมที่แท้จริง" ด้วยตัวเราเอง
สัจธรรมที่แท้จริงของเรา(จิต) นั้นไม่ได้หายไปจากเรา แม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชา และไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้ มันเป็นธรรมชาติแห่งภูตัตถตา ในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งอวิชชา ไม่มีทั้งสัมมาทิฐิ มันเต็มอยู่ในความว่าง เป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้น
เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว อารมณ์ต่างๆ ที่จิตของเราได้สร้างขึ้น ทั้งฝ่ายนามธรรม และฝ่ายรูปธรรม จะเป็นสิ่งซึ่งอยู่ภายในความว่างนั้นได้อย่างไร โดยหลักมูลฐานแล้ว ความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปราศจากมิติต่างๆ แห่งการกินเนื้อที่  คือ ปราศจากกิเลส ปราศจากกรรม ปราศจากอวิชชา และปราศจากสัมมาทิฏฐิ
พวกเราต้องทำความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่า โดยแท้จริงแล้ว ไม่มีอะไรเลย ไม่มีมนุษย์สามัญ ไม่มีทั้งพุทธทั้งหลาย เพราะว่าในความว่างนั้นไม่มีอะไรบรรจุอยู่ แม้เท่าเส้นขนที่เล็กที่สุด อันเป็นสิ่งซึ่งสามารถจะมองเห็นได้โดยทางมิติ หรือกฎแห่งการกินเนื้อที่เลย มันไม่ต้องอาศัยอะไร และไม่ติดเนื่องอยู่กับสิ่งใด มันเป็นความงามที่ไร้ตำหนิ เป็นสิ่งซึ่งอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง และเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้างขึ้น มันเป็นเพชรพลอยที่อยู่เหนือการตีค่าทั้งปวงเสียจริงๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น