วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัจจยาน..คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ) สัจจยาน
 ( จาก  “คำสอนฮวงโป”  พุทธทาสภิกขุ )

เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงปรากฏพระองค์ขึ้นในโลก พระองค์ปรารถนาจะประกาศแต่ “สัจจยาน” เพียงอย่างเดียว แต่ทรงพิจารณาเห็นว่าประชาชนจะไม่เชื่อพระองค์ และจะพากันจมอยู่ในทะเลแห่งสังสารวัฏ เพราะพากันหัวเราะเยาะพระองค์ 

ดังนั้น พระองค์จึงทรงใช้วิธีการที่เหมาะสม คือ ประกาศว่ามี “ยานอยู่ ๓ ยาน”  ยานทั้งสามนี้ เป็นสิ่งที่ใหญ่เล็กกว่ากัน และกันอยู่ จึงเกิด “คำสอนตื้น และคำสอนลึก” ขึ้นมา อย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้  

     แต่ก็ไม่มีอันไหนที่เป็นธรรมะเดิมแท้ ดังนั้น จึงมีคำกล่าวว่า มีแต่ทางแห่ง “ยาน” ยานเดียว(เอกยาน) ถ้ามันเกิดมีมากกว่านั้น มันก็ไม่อาจเป็นของจริงไปด้วย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น