วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตและธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน..คำสอนฮวงโป(พุทธทาสภิกขุ) จิตและธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน
 ( จาก  คำสอนฮวงโป  พุทธทาสภิกขุ )

เมื่อชาวโลกได้ฟังคำกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงถ่ายทอดธรรม คือ "จิต"  ก็พากันเหมาเอาว่า  มีอะไรบางสิ่ง ซึ่งจะต้องลุถึง หรือเห็นแจ้งต่างหากไปจากจิต 
และเพราะเหตุนั้น เขาจึงใช้จิตเพื่อแสวงหาธรรม โดยไม่รู้เลยว่า "จิตและธรรม" ซึ่งเป็นสิ่งที่พากันแสวงหานั้น เป็นสิ่งๆ เดียวกัน 
ธรรมะนั้น ไม่อาจบรรยายได้ด้วยคำพูด   
พุทธะนั้น ก็เป็นพุทธะ ที่ไม่เห็นได้ด้วยตา หรือคลำได้ด้วยมือ
เพราะว่าโดยที่จริงนั้น สิ่งทั้งสองนั้น คือจิตล้วน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงนั่นเอง
นั่นแหละ คือ "สัจจะ"  ซึ่งมีอยู่เพียงอย่างเดียว ข้ออื่นนอกไปจากนี้ เป็นสัจจะเทียม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น