วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตคือหลักธรรม...(คำสอนฮวงโป) พุทธทาสภิกขุจิตคือหลักธรรม
 (จาก คำสอนฮวงโป”  พุทธทาสภิกขุ)

จิตนี้ไม่ใช่จิต ซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่ง มันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่างหาก ปราศจากการเกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิง ฉะนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลาย และสัตว์โลกทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้น พวกเราเพียงแต่สามารถปลดเปลื้องตนเองออกจากความคิดปรุงแต่งเท่านั้น  พวกเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่าง
หลักธรรมที่แท้จริงก็คือ จิต นั่นเอง ซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้ว  ก็ไม่มีหลักธรรมใดๆ "จิตนั่นแหละคือหลักธรรม" ซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้ว มันก็ไม่ใช่จิต จิตนั้นโดยตัวมันเอง ก็ไม่ใช่จิต แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมิใช่จิต
การที่จะกล่าวว่า "จิตนั้น มิใช่จิต" ดังนี้นั่นแหละ ย่อมหมายถึง สิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริง  "สิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูด" ขอจงเลิก ละการคิด และการอธิบายเสียให้หมดสิ้น เมื่อนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า คลองแห่งคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้ว และพฤติของจิต ก็ถูกเพิกถอนขึ้น สิ้นเชิงแล้ว
จิตนี้ คือพุทธโยนิ(กำเนิด,ต้นตอ) อันบริสุทธิ์ ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคน สัตว์ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิด  กระดุกกระดิกได้ทั้งหมดก็ดี พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดี  ล้วนแต่เป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้ เท่านั้น และไม่แตกต่างกันเลย
ความแตกต่างทั้งหลาย เกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆ เท่านั้น  ย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิด ไม่มีหยุด1 ความคิดเห็น:

  1. มิน่าหล่ะจึงมีผู้กล่าวว่า แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของธรรมะ
    ของพระพุทธองค์ ล้วนออกมาจากจิตๆเดียวของท่าน หาได้มา
    จากตำหรับตำราใดๆเลยไม่ สาธุๆ

    ตอบลบ