วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แสงสว่างแห่งจิต...คำสอนฮวงโป(พุทธทาสภิกขุ)
แสงสว่างแห่งจิต
 ( จาก  คำสอนฮวงโป  พุทธทาสภิกขุ )
       
จิตล้วนๆ  ซึ่งเป็นที่กำเนิดของสิ่งทุกสิ่งนี้ ย่อมส่องแสงอยู่ตลอดกาล และส่องความสว่างจ้าแห่งความสมบูรณ์ของมันเอง ลงบนสิ่งทั้งปวง
แต่ชาวโลกไม่ประสี ประสาลืมตาต่อมัน  ไปมัวเข้าใจเอาแต่สิ่งซึ่ง ทำหน้าที่ดู ทำหน้าที่ฟัง ทำหน้าที่รู้สึก และทำหน้าที่นึกคิด ว่านั่นแหละคือ จิต" จึงถูกการดู การฟัง การรู้สึก และการนึกคิด ทำให้ตาบอด ไม่รู้สึกต่อแสงอันสว่างจ้าของสิ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดทางฝ่ายจิต

เพียงแต่เราได้ขจัดความคิดปรุงแต่งเสียชั่วแว็บเดียวเท่านั้น สิ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงดังกล่าวนั้น จะแสดงตัวมันเองออกมาทันที เหมือนดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางที่ว่าง และส่องสว่างทั่วจักรวาล  โดยปราศจากสิ่งบดบังและขอบเขตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น