วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สลัดสิ่งที่เป็นมายา...คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)


 


สลัดสิ่งที่เป็นมายา
 ( จาก  คำสอนฮวงโป  พุทธทาสภิกขุ )

ปรัชญา คือ ความรู้แจ้ง  ความรู้แจ้ง คือ จิต เป็นต้นกำเนิดดั้งเดิม ซึ่งปราศจากรูป

การศึกษา เรื่อง ทาง ทางโน้น ด้วยปรารถนาจะเป็นพุทธะนั้น ไม่ต้องศึกษาคำสอนใดๆ ทั้งหมด จงเรียนแต่เพียงว่า ทำอย่างไรจึงจะเว้นขาดจากการแสวงหา หรือการผูกพันตัวเอง ต่อสิ่งทุกสิ่งเท่านั้น   

เมื่อไม่มีอะไรถูกแสวงหา ข้อนี้ หมายความว่า จิตไม่เกิด  เมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอยู่ ข้อนี้ หมายความว่า จิตไม่ถูกทำลาย  สิ่งซึ่งไม่เกิด และไม่ถูกทำลายนี้แหละ คือ พุทธะ

วิธีการตั้งแปดหมื่นสี่พันวิธี  สำหรับต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมายาหลอกลวง จำนวนแปดหมื่นสี่พันอย่างนั้น เป็นเพียงคำพูดแบบบุคคลาธิษฐาน เพื่อชักชวนคนให้เข้ามาสู่ประตูนี้เท่านั้น

ตามที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรสักอย่างเดียว ที่มีอยู่จริง  การสลัดสิ่งทุกๆ สิ่งออกไปเสีย นั่นแหละคือตัวธรรม ผู้ที่เข้าใจความจริงข้อนี้  นั่นแหละ ! คือพุทธะ  แต่การสลัดสิ่งที่เป็นมายาทุกสิ่งออกไปเสียนั้น ต้องไม่เหลือธรรมะอะไรๆ ไว้ให้ยึดถือกันอีกจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น