วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตปราศจากความคิดผิด..คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)จิตปราศจากความคิดผิด
 ( จาก  คำสอนฮวงโป  พุทธทาสภิกขุ )

ความคิดผิดเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริง ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงผลิตผลที่เราคิดมันขึ้นมาเอง และถ้าเรารู้จัก “จิต คือพุทธะ" และว่าจิตนั้นโดยพื้นฐานแล้ว เป็นสิ่งปราศจากความคิดผิด 

เมื่อใดความคิดต่างๆ เกิดขึ้น เราจะเห็นได้โดยประจักษ์ว่า ความคิดเหล่านั้นแหละ เป็นอะไรๆ ทั้งหมด ที่ทำให้ความคิดผิดเกิดขึ้น ถ้าเราห้ามกันความคิดปรุงแต่งเสียได้ทุกคราว  และทำกระแสแห่งความคิดให้หยุดไหลเสียได้ ก็ย่อมไม่มีความคิดผิดใดๆ เหลืออยู่ได้เองโดยธรรมชาติ 

เพราะฉะนั้น จึงมีคำกล่าวไว้ว่า “เมื่อความคิดต่างๆ เกิดขึ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดก็เกิดขึ้น เมื่อความคิดต่างๆ ดับหายไป สิ่งต่างๆ ทั้งหมดก็ย่อมดับหายไป”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น