วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หยุดการกระทำของจิต..คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)หยุดการกระทำของจิต
 ( จาก  “คำสอนฮวงโป”  พุทธทาสภิกขุ )

ถ้าเราจะใช้เวลาของเราทั้งหมด ไม่ว่านั่งอยู่ เดินอยู่ ยืนอยู่ หรือนอนอยู่ก็ตาม  ให้เป็น “การฝึกฝนเพื่อที่จะหยุดเสีย ซึ่งการกระทำต่างๆ ของจิตของเราเอง ในการที่จะก่อรูปความคิดต่างๆ ขึ้น” เมื่อเป็นดังนั้น เราก็จะเป็นผู้เที่ยงแท้ ต่อการลุถึงจุดหมายปลายทางขั้นสุดท้าย 

เนื่องจาก “ธรรมที่เป็นกำลังของเรายังไม่พอ เราจึงไม่สามารถข้ามสังสารวัฏได้ โดยการกระโดดทีเดียวถึง” แต่เมื่อห้าปี สิบปีผ่านไป เราก็จะมีการตั้งต้นที่ดีได้อย่างแน่นอน แล้วก็จะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้เองเป็นธรรมดา

ความที่รู้อยู่ว่า ในสัจธรรมนั้น ไม่มีอะไรเลยแม้สักอย่างเดียวที่ดำรงอยู่ ซึ่งอาจยึดถือเอาได้ เข้าถึงได้ บรรลุได้ ตรัสรู้ได้ หรือเสวยผลได้ นั่นแหละ ! คือการนั่งอยู่ในโพธิมณฑล

โพธิมณฑล คือ ภาวะที่อยู่ในนั้น ไม่มีความคิดเกิดเป็นรูปต่างๆ ในนั้นแหละที่เราจะได้ลืมตาต่อความว่างอันแท้จริงของสิ่งทั้งปวง ที่ปรากฏแก่มนุษย์ และเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “เป็นความว่าง”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น