วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

กายเดียว จิตเดียว ...หลวงปู่บุดดา ถาวโรกายเดียว จิตเดียว
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)


กายเดียว  จิตเดียว  คือ กายนิโรธ  จิตนิโรธ เอโก ธัมโม ธรรมก็มีธรรมเดียว คือ "ความว่างเปล่า" ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครแก่ ไม่มีใครเจ็บ ไม่มีใครตาย 

ไปไหนก็มีแต่ธรรมะ  หายใจเข้าก็มีธรรมะ  หายใจออกก็มีแต่ธรรมะ จนเข้าถึงธรรมะ

 เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องของโลก  ไม่ใช่เรื่องของเรา เอาธรรมะอย่างเดียว ยึดธรรมะอย่างเดียว อยู่กับธรรมะ ให้ธรรมรักษา
 
ลูกของโลกน่ะเกิดแก่เจ็บตาย  ลูกของเทวธรรมน่ะเกิดแก่เจ็บตาย  ลูกของพรหมธรรมน่ะเกิดแก่เจ็บตาย  ลูกของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ทุกข์  ทุกข์เกิดหมดได้  ทุกข์ตายหมดได้  

นี่ ! ถ้าเราไม่รู้จัก  ก็ไปไม่ถูก  ถ้ารู้จักนฤพานต้องมีศีล ๕ บริสุทธิ์ เป็นพระโสดาเสียก่อน สกิทาคา อนาคา รวมกัน อริยมรรค ๓ อริยผล ๓ ตัดสังโยชน์ได้ ๕ อนุสัยได้ ๒  ส่วนอรหันตมรรค อรหันตผล ตัดสังโยชน์ได้อีก ๕ ตัดอนุสัยได้อีก ๕ รวม ๑๗ ตัวนี้  มันกันไว้ไม่ให้ใครไปโลกุตตระได้

       กิเลส ๑๗ ตัวนี้เอง พาให้เกิดแก่เจ็บตาย  ถ้าตัดเดี๋ยวนี้ได้  เราก็ถึงนิพพานเดี๋ยวนี้แหละ  ตัดสังโยชน์ ๑๐  ละอนุสัย ๗ เสียเดี๋ยวนี้ เราก็ถึงนิพพาน

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่เป็นนิโรธ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นนิโรธ  ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ทั้งภายนอก และภายใน คือร่างกายของเรา นี่ก็เป็นนิโรธธรรมดา

คนไม่รู้จักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นคนมืด ไม่เห็นทุกขสัจ  ไม่เห็นสมุทัยสัจ  ไม่เห็นนิโรธสัจ  ไม่เห็นมรรคสัจ

จิตเป็นธรรม เจตสิกเป็นธรรม รูปเป็นธรรม นิพพานเป็นธรรม ธรรมทั้งหลายเหล่านี้  เป็นสัตว์เป็นคนเมื่อไรล่ะ !  เกิดเป็นทุกข์  ตายเป็นทุกข์  ไปเกิดทำไม ?  ไปตายทำไม ?  จิตถึงธรรมก็พ้นไปแล้ว พ้นเกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นจากทุกข์   

คนโง่เรียนแปดหมื่นปีก็ไม่จบ  คนฉลาดเรียนวันเดียวก็จบ  อยู่ที่กายเดียว  จิตเดียวนี่แหละ  คือ ไม่มีใครเกิด ก็พ้นทุกข์แล้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น