วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

การพิจารณาเรื่องความตาย .. หลวงตาพระมหาบัว..การพิจารณาเรื่องความตาย
 (หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)


 ที่โลกสมมุติว่าเป็นความตายนั้น มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์  เมื่อ "พิจารณาความตาย" โดยแยกธาตุ แยกขันธ์  ดูความเป็น ความตาย มีธาตุ ๔ คือ  ดิน น้ำ ลม ไฟสลายตัวแล้ว  ก็กลับไปเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ตามเดิม  อากาศธาตุก็เป็นอากาศธาตุตามเดิม 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเอาอะไรมาตาย  ใจก็ไม่ตาย  แล้วกลัวอะไรกับความตาย  (เพียง แต่เปลี่ยนภพภูมิไปตามกฎแห่งกรรม คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ได้สร้างสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าดี หรือชั่ว ก็ไปเสวยผลกรรมนั้นๆ)

กิเลสมันโกหก !  มันทำให้เราหลงไปตามอุบายจอมปลอมของมัน  ให้พิจารณาจนกระทั่งหาสิ่งที่ตายไม่มี 

ตัวหลง ! นี่ มันลำบาก มันเป็นทุกข์ การหลง การห่วงนี่ มันเป็นกิเลส มันจึงเป็นทุกข์  

การตายจริงๆ มันไม่ทุกข์  เป็นการสลัดปัดทิ้งทุกอย่าง  รู้ความจริงแล้วก็สลัดทิ้ง  ไม่มีปัญหาอะไร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น