วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

สติปัญญาเป็นเครื่องมือแก้กิเลส ..พระหลวงตามหาบัว


สติปัญญาเป็นเครื่องมือแก้กิเลส
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว ญาณสัมปันโน)


ปัญญาเป็นงานของจิตล้วนๆ  เมื่อพิจารณาจนไม่มีอะไรจะพิจารณาแล้ว มันก็หมดภาระ หมดปัญหา ประจักษ์รู้อยู่กับใจ

เมื่อผ่านไปแล้ว  จะว่ามีสติก็ไม่ถูก  จะว่ามีปัญญาก็ไม่ใช่  เพราะไม่ถือว่าสติปัญญาเป็นของตน  แม้แต่จิตก็ไม่ถือว่าเป็นของของตน เป็นหลักของธรรมชาติเป็นธรรมธาตุแล้ว  สติปัญญาก็เป็นสักแต่ว่ากิริยา เป็นสมมุติ เป็นเครื่องมือแก้กิเลส

ให้พิจารณาทุกข์ เหยียบทุกข์ไป รื้อถอนสมุทัยด้วยมรรค  เมื่อจิตสงบเป็นนิโรธมากน้อยเพียงใด  ความสงบก็ดับทุกข์ไปเรื่อยๆ ปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใด ได้มากน้อยเพียงใด ก็ดับไปเรื่อยๆ 

เพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์  มันดับไปเรื่อยๆ จนดับสนิท เพราะกิเลสดับทุกข์ภายในใจไม่มี  ดับหมด  มรรคก็หมดปัญหาไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น