วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ทำประโยชน์ให้มนุสสโลก เทวโลก อวดอุตริมนุสสธรรมหรือ ?..พระหลวงตามหาบัว ทำประโยชน์ให้มนุสสโลก และเทวโลก
อวดอุตริมนุสสธรรมหรือ
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์บัว  ญาณสัมปันโน)

  หลวงตาได้ประกาศว่า หลวงตาไม่อยากดัง ! หลวงตานี้ ดังสะเทือนโลกธาตุหวั่นไหว มาอย่างลึกลับมานานแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  จิตของหลวงตา สว่างจ้าครอบโลกธาตุ  อย่าเอาฝ่ามือมากั้น 

อย่าว่าแต่งานสอนมนุษย์เลย แม้แต่เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหมทั้งหลายก็สอน และประสานกันหมดขนาดนั้น  เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ที่ไม่เคยนำมาพูด เพราะมิใช่วิสัยของมนุษย์ แต่ที่นำมาพูดให้ฟังนี่ เพราะหลวงตาใกล้จะตายแล้ว จึงนำมาเปิดเผยให้รู้

 นี่ ! เพียงแย้มให้รู้เรื่องรู้ราวว่า ได้ทำงานเป็นประโยชน์ให้โลก และเทวโลกมากขนาดไหนเท่านั้น และให้ทราบในหัวใจของหลวงตานี้  ไม่เคยคาดไม่เคยคิดว่า จะรู้จะเห็นขึ้นมาอย่างนี้  ภายในหัวใจของตน  ถึงขนาดฟ้าดินถล่ม คือฟ้าดินภายในกาย และภายในจิตของตนนั่นแล   

 ที่นำความจริงในศาสนาของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยนี้ ก็เพื่อประโยชน์แก่โลก แก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติ จะได้มีความมั่นใจในคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ และมรรคผลนิพพาน มิได้สูญหายไปกับกาลเวลา  การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย  จะได้มีกำลังใจปฏิบัติ  ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก  
         
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ ! “ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย (มรรคมีองค์ ๘) ตราบนั้น พระอรหันต์ไม่สูญไปจากโลกนะ อานนท์"

เวลานี้ ! ธรรมะของหลวงตามีอำนาจครอบโลกธาตุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุ่มเป๋ง  เป็นวันที่กิเลสขาดสะบั้นลงไป และไม่เห็นจะมีกิเลสตัวใด เท่าเม็ดหินเม็ดทราย มาเป็นข้าศึกอีก 

หลวงตาจะประกาศลั่นอยู่อย่างนี้แหละ จนกระทั้งถึงวันตาย ประกาศไม่ได้แล้ว ถึงจะหยุด จะให้อะไรมาคัดค้านต้านทาน ให้ยกมาหมดทั้งโคตรเลย มาเลย ! ว่างั้นเลย  ถ้าจิตลงธรรมขนาดนี้แล้ว  ไม่มีคำว่า อ่อนข้อ ย่อหย่อน กลัวสิ่งใด

นี่ ! เอาความจริงมาพูดอวดที่ตรงไหน ?  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม  ก็เอาความจริงมาพูดอวดที่ตรงไหน  พระสาวกอรหันต์เอาความจริงมาพูด อวดที่ตรงไหน  ธรรมเป็นแบบเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกัน มาพูดอย่างเดียวกัน เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลก ผิดที่ตรงไหน อวดที่ตรงไหน 

สามแดนโลกธาตุนี้ เขาเรียกว่า “ถังขยะ” ธรรมเหนือขนาดนั้น มากล้า มากลัว หรือสะทกสะท้านอะไร กับถังขยะ 

ทำไม ? พูดธรรมะ จะเป็นอวดอุตริมนุสสธรรม พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงแสดงธรรมทั้งนั้น  ทุกๆ พระองค์ทรงพูดอวดอุตริมนุสสธรรมเหรอ พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าสอนโลก กระเทือนโลกมานาน  เป็นผู้อวดอุตริมนุสสธรรมหรือ พิจารณาดู ..........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น