วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ทุกข์เกิดดับที่จิต ...หลวงปู่บุดดา ถาวโรทุกข์เกิดดับที่จิต
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)


อวิชชา เป็นปัจจัยให้หวนอยู่ในโลกทั้งสาม วนอยู่ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน  
    “วิชชา เป็นปัจจัยให้หลุด หลุดจากอดีต หลุดอนาคต หลุดจากปัจจุบัน  ไม่รู้กายกับจิตปัจจุบัน  จะเอาแต่ปริยัติก็ฟุ้ง

กายเป็นอารมณ์ของจิต กายเกิดดับ เป็นวิปัสสนาของจิต จิตเกิดดับ เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา  วิปัสสนาปัญญาตรัสรู้ที่กายสงบ จิตสงบ "วิปัสสนา" เป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิ

  นิพพานมีอยู่จริงในปัจจุบัน  ถ้าใครออกจากปัจจุบันไม่เห็นเลย ทุกเขญานัง  มีญาณเห็นทุกข์  เห็นมันเกิดดับที่จิตนี้เอง  นิพพานไม่ได้อยู่ตามต้นไม้ อยู่ที่จิตหมดอาสวะทั้งหลายนั่นเอง  เราควรเป็นอย่างนั้นแน่นอน ไม่วันใด ก็วันหนึ่ง  ยังไม่ถึง มีตัณหาก่อน  ถึงแล้วไม่มีตัณหา

หมดกิเลสก็นิพพานหมดทั้งนามทั้งรูป พอถึงโลกุตตระ ทั้งก้อน ทั้งดุ้น ถึงนิพพาน เกิดตายไม่มี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น