วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

พิจารณาภายนอกเพื่อแก้ภายใน ..พระหลวงตามหาบัว..


พิจารณาภายนอกเพื่อแก้ภายใน
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)


หากจะพิจารณาธาตุใด ขันธ์ใด  ก็ให้พึงน้อมเข้ามา เพื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนยึด ตนถือว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน อันเป็นส่วนสำคัญ เพื่อจะได้ปล่อยวางลงไป  ด้วยการเทียบเคียงกับสิ่งภายนอก เพื่อแก้ภายใน

 การพิจารณาภายนอกย่อมเป็นมรรค คือสติปัญญาได้ ทั้งข้างนอก และข้างในนั้น  จะทำให้เป็นสมุทัย หรือเป็นมรรคก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของจิต ที่มีแง่ต่างกันไปในทางถูก หรือทางผิด

การพิจาณาธาตุขันธ์ ให้กำหนดพิจารณาซ้ำๆ ซากๆ  เมื่อรู้หลายครั้งหลายหน  ก็เข้าใจไปเอง  ปล่อยวางไปเอง เพื่อสะดวกแก่การภาวนา ให้รู้  กรรมฐาน ๕ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม  

เพราะถ้าไม่รู้  ตัวหลงจะปิดบังจิตใจ ไม่ให้มีความสว่างกระจ่างแจ้ง  ตามความเป็นจริง  ไม่เห็นอรรถ ไม่เห็นธรรม  คือความจริงที่มีอยู่รอบตัว  จึงต้องอาศัยการพิจารณา 

กรรมฐานจึงเป็นหลักชัยหรือชัยภูมิในการรบ  เป็นเครื่องมือสำคัญในงานรื้อถอนกิเลสอาสวะ  งานรื้อภพ  รื้อชาติ  รื้อวัฏฏะสงสารออกจากใจ

กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ คิดให้เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาก็ได้ คิดเพื่อแก้กิเลสก็ได้ เพราะทุกขสัจภายในกาย ภายในจิต เตือนเราอยู่ทุกวัน มันขึ้นเวทีก่อนเรา ท้าทายเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องฟิตตัวให้พอกับกำลังของข้าศึก ถ้ากำลังไม่พอก็แพ้  

เรากำลังก้าวไปสู่สงคราม คือ สงครามกับชรา โรคา พยาธิ มรณะ  นี่แหละ !  เป็นสงครามล้างโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น