วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

นิพพานสูญหรือไม่ ? ... พระหลวงตามหาบัว


นิพพานสูญหรือไม่ ?
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)

นิพพานสูญหรือไม่ ? เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้ว จะสูญไปไหน  ถ้าสูญแล้วจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์  และจะเอาอะไรมาวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ความที่จิตนี้จะเกิดจะตายต่อไปอีกไม่มี ความสูญก็ไม่ปรากฏว่ามี

พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความสูญไว้กับจิตของพระอรหันต์ และจิตของสัตว์โลก จะเอาอะไรมาสูญ ยิ่งขุดค้นเรื่องสูญเท่าไร จิตยิ่งเด่น ยิ่งชัด ไม่มีอะไรสงสัย ธรรมชาตินี้จะสูญไปไหน

ที่ท่านว่า “นิพพานํ  ปรมํ สูญญํ” คือ สูญแบบนิพพาน  มิได้สูญแบบโลกๆ ที่เข้าใจกัน  ไม่มีอะไรในบรรดาสมมุติอยู่ภายในจิตของผู้ที่รู้ว่า สิ่งทั้งหลายสูญสิ้นไปแล้ว จากจิตใจนั่นเลย 

ส่วนคำว่า “นิพพานํ ปรมํ สุขํ” ผู้นี้แล เป็นสุขอย่างยิ่ง นอกสมมุติทั้งปวง  ถ้าจิตบริสุทธิ์สูญจริงๆแล้ว ธรรมบทนี้ จะมีขึ้นมารับไม่ได้  เพราะสูญไปหมดแล้ว  ไม่มีอะไรมาสุขอย่างยิ่งได้เลย

ความว่างนั้นแล คือ ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์กับความว่างกลายเป็นอันเดียวกัน  จะกลายเป็นสูญได้อย่างไร  ถ้าสูญจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรือ?  จะเรียกว่าว่างหรือ? 

สูญก็เป็นสูญ ว่างก็เป็นว่าง เป็นคนละอย่างนี้  เป็นสูญของโลกยกให้โลกสมมุติไป  สูญของนิพพาน ว่างของนิพพาน  เป็น "ธรรมนิพพาน"  ไม่ใช่โลกสมมุติ 

พระนิพพานจึงไม่สูญแบบโลกสมมุติ ความมีอยู่ และความสูญสิ้นของโลกสมมุติ  จึงมีใช่วิสัยเดียวกันกับความมี ความสูญของนิพพานธรรม  เพราะเป็นธรรมเหนือโลกสมมุติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น