วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยาน ๔ ชนิด "สูตร เว่ยหล่าง”..พุทธทาสภิกขุ
ยาน ๔ ชนิด 
(จาก "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)


ยาน ๔ ชนิด  มิได้อยู่ที่ตัวธรรมะ แต่อยู่ที่ความแตกต่างของใจคนที่จะปฏิบัติธรรมะ (ยาน, พาหนะ หมายถึง เครื่องเคลื่อน)

ยานขนาดเล็ก  ได้แก่ การดู  การฟัง และการท่องพระสูตร

ยานขนาดกลาง  ได้แก่ การรู้ธรรม และการเข้าถึงความหมาย

ยานขนาดใหญ่  ได้แก่  การเอาธรรมะที่รู้นั้น  มาปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย

ยานอันสูงสุด ได้แก่ การเข้าใจธรรมทั้งปวงอย่างปรุโปร่ง  ได้ดื่มรสธรรมะนั้นอย่างสมบูรณ์  เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง มีใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง และไม่ถืออะไรไว้ โดยความเป็นของตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น