วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สละโลกเพื่อธรรม...พระอ.นพพร อาทิจฺจวํโส


สละโลกเพื่อธรรม
(พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่)


พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ "สละทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อรักษาอวัยวะ สละทรัพย์ และอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต  สละทรัพย์อวัยวะ และชีวิตเพื่อรักษาธรรม" ธรรมนั้นได้แก่อะไร  ธรรมนั้น ...ได้แก่ ความว่าง (นิพพาน) นั่นเอง ซึ่งเป็นธรรมสูงสุด

การชำระจิตของเราให้ขาวรอบ ก็คือให้ว่าง ให้บริสุทธิ์นั่นแหละ !  เราต้องมีปัญญา คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้คุณ รู้โทษ รู้จักประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์ เรียกวิปัสสนาญาณ "รู้แล้วละ"  ต้องรู้แล้วละ ถ้าไม่ละแล้วเป็นทุกข์  เป็นโทษ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำจิตให้ว่างจากทรัพย์สมบัติ ทำจิตให้ว่างจากเนื้อหนัง สังขาร และชีวิต  "ทำจิตของเราให้ว่างไม่ยึดติด ทั้งถูก ทั้งผิด ทั้งบุญ ทั้งบาป"  ถ้าเราทำจิตให้ว่าง ไม่มีอุปาทาน ใจเราก็ไม่กระสับกระส่าย ไม่สะดุ้ง  ไม่ดิ้นรน ไม่เดือดร้อน เราก็สงบอยู่ได้ ใกล้จะตายในวันนี้ หรือพรุ่งนี้ เราก็ทำจิตว่างๆๆ ไปนั่นแหละ จึงจะสิ้นทุกข์ ถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น