วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธรรมชาติแห่งพุทธะ"สูตร เว่ยหล่าง”...พุทธทาสภิกขุ


ธรรมชาติแห่งพุทธะ
จาก "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ


สัตว์ผู้ตระหนักถึงภาวะที่แท้จริงแห่งจิต  เขาก็เป็นพุทธะ  ถ้าพุทธะถูกครอบงำด้วยความหลง เขาก็เป็นสามัญสัตว์  ความบริสุทธิ์แห่งภาวะที่แท้ของจิต  ทำให้สามัญสัตว์เป็นพุทธะ

ในพระสูตรกล่าวว่า "เมื่ออาการของจิตเริ่มขึ้น  สิ่งต่างๆ ก็ปรากฏ  เมื่ออาการของจิตดับ  สรรพสิ่งทั้งหลายก็ดับ"

จงรู้จักธรรมชาติแห่งพุทธะ(จิตเดิมแท้) ของตนว่า เป็นสิ่งไม่สงบนิ่ง และไม่เคลื่อนไหว  ไม่เกิด  ไม่ดับ  ไม่มา  ไม่ไป  ไม่รับ  ไม่ปฏิเสธ  ไม่คงอยู่ และไม่จากไป มิฉะนั้นแล้ว จิตจะถูกครอบงำด้วยความหลงผิด  ทำให้ไม่เข้าใจความหมายได้

เมื่ออารมณ์ของเราไม่เป็นทาสของวัตถุกามทั้ง ๕ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) อีกต่อไป และ "เมื่อเราได้ตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้จริงแห่งจิต  แม้เพียงขณะเดียว  เมื่อนั้นเราก็แจ้งในสัจจะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น