วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กฎไตรลักษณ์ .. พระธรรมปิฎก กฎไตรลักษณ์
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)
  
กฎไตรลักษณ์ คือ กฎธรรมดาโลก ได้แก่  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ทุกสรรพสิ่งไม่ว่า เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม ล้วนตกอยู่ใต้อำนาจของกฎไตรลักษณ์หมด คือ ไม่เที่ยง(เปลี่ยนแปลง) เป็นทุกข์ (ทนได้ยาก) ไม่มีตัวตน(อนัตตา-ว่างเปล่า) ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาเป็นเรา เป็นของของเรา

การยอมรับความจริงตามกฎไตรลักษณ์ หรือกฎธรรมดาโลกนี้ ด้วยปัญญา เพราะความรู้แจ้ง เห็นจริงแล้ว ก็สามารถปล่อย ละ วาง การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ ทุกข์ก็ดับไป  ไม่มีสิ่งใดเข้ามาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น