วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นิวรณ์ ๕ .. พระธรรมปิฎกนิวรณ์
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

นิวรณ์ คือ ธรรมที่กั้นจิตมิให้บรรลุความดี  หรือสิ่งกีดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ในการปฏิบัติธรรม  นิวรณ์เป็นอกุศลธรรม (เป็นกิเลส)  ที่ทำให้จิตเศร้าหมอง และทำปัญญาให้อ่อนกำลัง  มี ๕ ประการ คือ 

          ๑. กามฉันทะ คือ พอใจ ความต้องการในกามคุณได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่ารัก น่าใคร่ น่าปรารถนา
          ๒. พยาบาท คือ คิดร้ายผู้อื่น ความขัดเคืองแค้นใจ เกลียดชัง มองผู้อื่นเป็นศัตรู
          ๓. ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่ ซึมเซา เซง ท้อแท้ โงกง่วง ง่วงเหงา หาวนอน
          ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน ร้อนใจ รำคาญใจ กระวนกระวาย กลุ้มกังวลใจ
          ๕. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย เคลือบแคลง ไม่แน่ใจในคุณพระรัตนตรัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น