วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระพุทธศาสนาไม่เสื่อม ... หลวงปู่สิม พุทธจาโร


 พระพุทธศาสนาไม่เสื่อม
(หลวงปู่สิม  พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

คนเราต่างคนต่างเกิด  ต่างคนต่างตาย  นิพพานมิได้พ่วงกันไป เช่นเรือหางสงสาร  พระตถาคตเจ้ามีเท่าไร  ก็สงสารสัตว์โลกเท่านั้น 

ดังนั้น จงพากันเร่งปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อย่าพากันหลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกสงสาร ตามอำนาจของกิเลส

คำว่า พระพุทธศาสนา นั้น ไม่มีทางเสื่อม จากโลก จากจักรวาล ไม่ว่าในกาลไหน คนต่างหากทำตนให้เสื่อมจากพระพุทธศาสนา 

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และตรัสสอนก็ไม่ตาย คนละบาปเท่านั้น จึงจะรู้จักพระธรรม  
พระธรรมไม่ตาย  คนไม่ละบาปต่างหาก  ตายจากศีลธรรม  เพราะพระธรรมไม่เข้าใกล้คนที่มีกิเลสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น