วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สุญกัป และอสุญกัป...พระพรหมโมลี

สุญกัป

(วิมุตติรัตนมาลี เล่ม ๑ ของพระพรหมโมลี 
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะต้องมีน้ำใจเสียสละ อดทน อย่างยิ่งยวด และผู้ที่ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจนเต็มอย่างสมบูรณ์นั้นก็หาได้ยากยิ่ง เพราะฉะนั้น บางกัปจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาอุบัติ ตรัสรู้เลย แม้แต่พระองค์เดียว เรียกว่า สุญกัป

อสุญกัป

กัปที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาอุบัติตรัสรู้ เพื่อสอนชาวโลก เรียกว่า อสุญกัป แปลว่า กัปที่ไม่สูญเปล่า
อสุญกัป ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาตรัสรู้สอนชาวโลกนี้ จำแนกได้ ดังนี้
      ๑. สารกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๑ พระองค์
๒. มัณฑกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์
๓. วรกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
๔. สารมัณฑกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์
๕. ภัทรกัป - เป็นอสุญกัปที่มีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
(คือกัปปัจจุบัน)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น