วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พระพุทธเจ้าในภัทรกัป...พระพรหมโมลีพระพุทธเจ้าในภัทรกัป
(วิมุตติรัตนมาลี เล่ม ๑ ของพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

ยุคปัจจุบันนี้เป็นกัปที่ชื่อเรียกว่า ภัทรกัป นับว่าเป็นกัปเจริญที่สุด เป็นกัปที่ประเสริฐที่สุด เป็นกัปนานแสนนาน จึงจะปรากฏขึ้นในโลกนี้ครั้งหนึ่ง เพราะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก ถึง ๕ พระองค์ สัตว์ที่มีบุญวาสนาบารมี ที่ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก ย่อมมีโอกาสที่จะได้พบพระพุทธเจ้า ได้สดับพระธรรมคำสอน เป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน ได้พบพระพุทธเจ้ามากมายถึง ๕ พระองค์ ได้แก่
๑. สมเด็จพระพุทธกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุ ประมาณ ๔๘,๐๐๐ ปี
๒. สมเด็จพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุประมาณ ๒๔๐๐๐ ปี
๓. สมเด็จพระกัสสโปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุ ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ปี
๔. สมเด็จพระศรีศักยะมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุ ประมาณ ๑๐๐ ปี
๕. สมเด็จพระศรีอริยเมรตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จลงมาตรัสรู้สอนชาวโลกต่อไปในอนาคต มีพระชนมายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น