วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความดับทุกข์...แม่ชีบริจิต สล็อตเทนเบเชอร์



ความดับทุกข์
(บริจิต สล็อตเทนเบเชอร์ แม่ชีชาวออสเตรเลีย วัดสังฆทาน อ.บางไผ่ จ.นนทบุรี)

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ ความดับทุกข์  ไม่มีเกิด ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีตาย มันมีผลทำให้เราไม่ติดสุข ไม่ติดทุกข์ มีอุเบกขา ที่เรียกว่า นิพพาน
ไม่มีคำสอนในศาสนาอื่นใด สอนทางออก ทางแก้ทุกข์ ในเรื่องของการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ที่เรียกว่า "สังสารวัฏ"  แน่นอนว่าทุกศาสนานั้นดี อยากให้ทุกคนเป็นคนดี เค้าสอนเรื่องศีลจะได้ไม่มีบาป  ไม่ไปเกิดในนรก หรือไปเกิดเป็นเปรต เป็นสัตว์เดรัจฉาน สอนให้คนทำดี เกิดมาอีกที่อย่างน้อยก็ขอให้ได้เป็นคน ศาสนาที่มีการสอนทางออกจากสังสารวัฏ นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่มี
ด้วยพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนศิษย์ ที่เรียกว่า มรรคมีองค์แปด ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ ให้เราดูทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และทางดับทุกข์  โดยดับสมุทัย เราสามารถทำได้โดยปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อ 2500 ปีมาแล้ว  จนทุกวันนี้มีลูกศิษย์สำเร็จมรรคผลเป็นล้านๆ คนได้ เราโชคดีที่เรายังมีพระอริยเจ้าคอยสั่งสอน เราจึงไม่ควรจะเสียเวลา มาดับทุกข์ของตัวเราเองเลย และมาสำรวจดูความสงบสุข และการหลุดพ้นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น