วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อสงไขยกัป...พระพรหมโมลีอสงไขยกัป
(วิมุตติรัตนมาลี เล่ม ๑ ของพระพรหมโมลี 
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

อสงไขยกัป  มีระยะเวลาในยาวนานเท่ากับ ๖๔ อันตรกัป

อสงไขยกัป ประการ ซึ่งแบ่งออกตามความเป็นไปของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ 

             ๑. สังวัฏฏกัป หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่โลกเสื่อม,โลกพินาศ มี ๓ อย่าง
        ๑.๑ เตโชสังวัฏฏกัป หมายถึง กัปที่เสื่อมเพราะไฟ นับตั้งแต่ชั้นอาภัสสรพรหม (รูปพรหมชั้นที่ ๖) ลงมา
        ๑.๒ อาโปสังวัฏฏกัป หมายถึง กัปที่เสื่อมเพราะน้ำ นับตั้งแต่ชั้นสุภกิณหพรหม (รูปพรหมชั้นที่ ๙) ลงมา
        ๑.๓ วาโยสังวัฏฏกัป หมายถึง กัปที่เสื่อมเพราะลม นับตั้งแต่ชั้นเวหัปผลพรหม(รูปพรหมชั้นที่ ๑๑) ลงมา หรือหมายถึงช่วงระยะเวลาที่เปลวไฟดับ จนถึงมหาเมฆพินาศ


          ๒. สังวัฏฏฐายีกัป หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่โลก อยู่ถัดจากความเสื่อมไป หรือหมายถึงช่วงระยะเวลาที่ เปลวไฟที่ให้กัปพินาศดับลง จนถึงมีมหาเมฆบริบูรณ์ ใน ๑๐๐,๐๐๐โกฏิจักรวาล

๓. วิวัฏฏกัป หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่โลกเจริญ หรือหมายถึงช่วงระยะเวลาที่ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เกิด จนถึงมีมหาเมฆบริบูรณ์ 

        ๔. วิวัฏฏฐายีกัป หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่โลก อยู่ถัดความเจริญไป หรือหมายถึงช่วงระยะเวลาที่ มหาเมฆซึ่งให้กัปพินาศเกิดอีก จนถึงดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เกิดอีก

( ในคำทั้ง ๔ นี้ หมายถึง เตโชสังวัฏฏกัป เท่านั้น )

กำหนดเวลาที่เรียกว่า อสงไขยกัป นั้น เป็นเวลาอันยาวนานมากถึง ๖๔ อันตรกัป 

๑. สังวัฏฏอสงไขยกัป เป็นเวลานานถึง ๖๔ อันตรกัป
๒. สังวัฏฏัฏฐายีอสงไขยกัป เป็นเวลานานถึง ๖๔ อันตรกัป
๓. วิวัฏฏอสงไขยกัป เป็นเวลานานถึง ๖๔ อันตรกัป
๔. วิวัฏฏัฏฐายีอสงไขยกัป เป็นเวลานานถึง ๖๔ อันตรกัป
รวมทั้งสิ้น เป็นเวลานานถึง ๒๕๖ อันตรกัป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น