วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

กามคุณ ๕...คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค


  กามคุณ ๕
(จาก...คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

       สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้เปรียบเทียบ หรือกล่าวถึงโทษของกามคุณ ๕ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) ไว้ดังนี้
๑. มีแต่จะทำให้เศร้าหมอง จะกระทำให้ผ่องใส สักหน่อยหนึ่งก็หาบ่มิได้
๒. เปรียบเหมือนคมแฝก คบคา เผาลนจิตสันดานสัตว์ทั้งปวง ให้เดือดร้อนหม่นไหม้อยู่เนืองๆ
๓. เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงใหญ่  ให้โทษอันหยาบช้า  เสวยทุกข์เดือดร้อนยิ่งนัก ดูน่าสะดุ้ง น่ากลัวสุดกำลัง
๔. เปรียบเหมือนความฝัน แปรปรวนไปเป็นอื่น ไม่ยั่ง ไม่ยืน  ไม่เที่ยง  ไม่แท้  ไม่สัตย์  ไม่จริง
๕. เปรียบเหมือนของยืม อันมีกำหนดเท่านั้น เท่านี้ ไม่มั่นคง
๖. เปรียบผลพฤกษาชาติอันบังเกิดแล้ว เป็นเหตุให้บุคคลทั้งปวง หักกิ่งก้านรานใบแห่งพฤกษาชาตินั้น
๗. เปรียบเหมือนคมดาบ สับแลแล่เถือขันธสันดาน  ให้เจ็บปวดยิ่งยวด  เหลือล้นพ้นประมาณ
๘. เปรียบเหมือนหอกใหญ่ และหลาวใหญ่ เสียบร้อยสัตว์ทั้งปวงไว้   ให้ดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์ แสนลำบากในเวทนา
๙. เปรียบเหมือนศีรษะแห่งอสรพิษ น่าครั่นน่าคร้าม น่าสะดุ้งน่ากลัว น่าตระหนก ตกประหม่าเป็นกำลัง
๑๐. กามคุณนี้มากไปด้วยสะอื้นอาลัย มากไปด้วยทุกข์ และภัย มีอันตรายเบียดเบียนมาก เป็นของแห่งปุถุชน ไม่ประเสริฐ
      
พระโยคาพจร  พิจารณาเห็นโทษของกามคุณ ๕ แล้ว  ก็รักใคร่ในฌานธรรม หาอุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณ ล่วงออกเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวง เมื่อระลึกตรึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณแล้ว  ยังความปรีดาปราโมทย์   มีความเคารพรักใคร่ในเนกขัมมปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น