วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ขันธ์ 5 ...คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค


ขันธ์  5
(จาก ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

       สภาวะของขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เมื่อมนสิการโดยอนัตตา เห็นอนัตตา  นิมิตปรากฏเป็นภัยอันพิลึกทั้งรูปธรรม  และนามธรรมโดยเปล่า  โดยสูญ
๑. เปรียบประดุจบ้านร้าง  อันว่างเปล่าหาคนอยู่ไม่ได้
๒. เปรียบประดุจพยับแดด ปรากฏเป็นแสงระยับ ๆ แล้วแลเคลื่อนหายไป บัดเดี๋ยวใจ ไม่ยั่งยืน
        สังขารธรรม  ที่พาสัตว์ท่องเที่ยวไปในภพต่าง ๆ  ก็เป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจร  ที่พิจารณาพระอนัตตา  และกระทำมนสิการโดยอนัตตา
       เมื่อพิจารณาเห็นภัยของสังขารธรรมอยู่เนืองๆ ทำให้มาก ๆ  ในขันธสันดานแล้ว ย่อมสิ้นรัก สิ้นใคร่ สิ้นความปรารถนา อาลัย ในสังขารธรรมทั้งหลาย ทั้งปวง  ภพทั้ง ๓ ก็ปรากฏเป็นประดุจ  ขุมถ่านเพลิงอันเป็นเปลวรุ่งโรจน์

       ๑. มหาภูตรูป ทั้ง ๔  คือ ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน) อาโปธาตุ(ธาตุน้ำ)  เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม)นั้น ก็ปรากฏประดุจอสรพิษทั้ง ๔ ตัว  ล้วนมีพิษอันพิลึก
       ๒. ปัญจขันธ์ทั้ง ๕ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์นั้น ปรากฏประดุจนายเพชฌฆาตทั้ง ๔ ถือดาบเงือดเงื้อไว้  คอยอยู่ที่จะฟาดฟันให้บรรลัย
       ๓. อายตนะภายในทั้ง ๖  คือ จักขาวายตนะ(ตา)  โสตายตนะ(หู)  ฆานายตนะ(จมูก) ชิวหายาตนะ(ลิ้น)  กายายตนะ(กาย) มนายตนะ(ใจ)นั้น  ปรากฏประดุจบ้านร้าง  บ้านเซ  บ้านเปล่าสูญสิ้นทั้ง ๖ บ้าน
       ๔. อายตนะภายนอกทั้ง ๖ คือ รูปายตนะ(รูป)  สัททายตนะ (เสียง) คันธายตนะ(กลิ่น) รสายตนะ(รส) โผฏฐัพพายตนะ(สัมผัส)  ธัมมายตนะ(ธรรมารมณ์)นั้น  ก็ปรากฏประดุจโจร  ๖ คน  อันมีฝีมือกล้าหยาบช้าทารุณ  เข้าบ้านไหนก็จะฆ่าชาวบ้านนั้น  ให้ถึงซึ่งความพินาศฉิบหาย
วิญญาณฐิติ ๗ (ภูมิที่ตั้งของวิญญาณ ๗ ภูมิ ) และสัตตาวาส ๙ (ภพที่อยู่ของสัตว์ ๙ ภพ)นั้น ปรากฏประดุจเพลิง  ๑๖ กอง ไหม้เป็นเปลวโดยรอบ  กอปรด้วยรัศมีเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น