วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระสัทธรรม ๓...(พระพรหมคุณาภรณ์)พระสัทธรรม

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)สัทธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ หมายถึง ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ  เป็นพระพุทธพจน์ หรือคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกโดยเคารพว่า “พระสัทธรรม”  เป็นหลักหรือแก่นของศาสนามี  ๓ ประการ คือ

๑. ปริยัติ คือ พระธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมวินัย อันจะต้องเล่าเรียน  เป็นภาคทฤษฎี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการปฏิบัติแจ่มแจ้ง ถูกต้อง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิตว่า จะทำอย่างไร และเมื่อปฏิบัติตามแล้ว จะได้ผลอย่างไร  ถือว่าเป็นหลักการเบื้องต้นของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
๒. ปฏิบัติ คือ ลงมือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คือมรรคมีองค์ ๘ หรือหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา  ด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่อง มั่นคง  เพื่อพัฒนาจิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน
๓. ปฏิเวธ คือ ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ หรือผลอันพึงเข้าถึง บรรลุด้วยการปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยหรือหลักไตรสิกขา คืออริยมรรค ๔ อริยผล ๔ นิพพาน ๑  เป็นอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอานาคามี และพระอรหันต์

 เป้าหมายสูงสุดของพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน ซึ่งเป็นบรมสุข ดังพระพุทธพจน์ "นิพพานํ ปรมํ สุขํ"  สุขอื่นใดเสมอพระนิพพานนั้นไม่มี  เป็นสุขที่ ปราศจากกิเลสตัณหาทั้งปวงโดยสิ้นเชิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น