วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปคำสอนฮวงโป...พุทธทาสภิกขุสรุปคำสอนฮวงโป

(พุทธทาสภิกขุ)ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด จิตเราก็จะถูกทำลายเพราะสิ่งนั้น เราตกอยู่ในวงล้อมของกิเลส ถูกขังอยู่ในกรง จงสลัดความสำคัญมั่นหมายออกไปให้หมด

สัญญาเป็นตัวหลอกหลอนจิต  หยุดคิดปรุงแต่งคือหลักธรรมอันเป็นมูลฐาน  การคิดอะไรตามอายตนะล้วนเป็นมายา ฝูงปีศาจร้ายก็รุ่งเรือง

เมื่อเห็นทุกอย่างว่างเปล่า ความคิดก็สิ้นสุดลง ความคิดคือมารร้าย ผู้สร้างสังสารวัฏ  โลกทั้งสามจะหายไป เมื่อเราอยู่เหนือความคิด

การตัดภพชาติไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่หยุดคิดปรุงแต่ง  หยุดคือความสำเร็จอย่างแท้จริง

จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง ไม่มีการสร้างรูป จากการคิดปรุงแต่ง จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง ไม่มีการทำกรรม นั่นคือวิธีที่จะเป็นพุทธะ

คนฉลาดหลบจากการคิดปรุงแต่ง แต่ไม่หลบปรากฏการณ์  แต่คนโง่หลบปรากฏการณ์ แต่ไม่หลบการคิดปรุงแต่ง

พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นมายา เพื่อใช้แก้มายาจิต

มรรคเป็นสิ่งประคับประคองเราในสงสารวัฏ ทำจิตของเราให้ว่างจากการคิดปรุงแต่ง ก็จะว่างจากการเกิดดับ  ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกเพื่อการตรัสรู้

ธรรมกายคือความว่าง ความว่างคือธรรมกาย เป็นของสิ่งเดียวกัน ความว่างเป็นเมืองแห่งธรรมอันแท้จริง ไม่ใช่ของมีมลทิน หรือบริสุทธิ์ ฯลฯ

"จงชำระจิตด้วยจิต จงเจริญจิตในสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย"

น้ำไม่ใช่คลื่น คลื่นไม่ใช่น้ำ กิเลสก็ไม่ใช่จิต จิตก็ไม่ใช่กิเลส ฉันนั้น

จิตคือความว่าง ตัวเองหายกลายเป็น "จิตหนึ่ง" กิเลสตัณหาก็ไม่เกิด อุปาทานก็ไม่มี

ความว่างมีความเป็นหนึ่ง และหลายซับหลายซ้อน

พฤติกรรมทางจิต ล้วนนำไปสู่ความผิดพลาด  จงทำจิตให้เป็นจิตที่ไม่ต้องอิงอาศัยอะไรเลย ไม่มีจิต และไม่มีธรรม 

ทางแห่งพุทธะ และทางแห่งมารล้วนเป็นมายา จิตตรัสรู้ และจิตธรรมดาก็เป็นมายา จงปล่อยเสียทั้งสองมือ

จงปลดเปลื้องความคิดต่างๆ ออกเสีย ซึ่งเป็นดังไม้ผุๆ หรือหินก้อนหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น