วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

คุณของพระพุทธศาสนาที่คนไทยกลุ่มหนึ่งไม่รู้จัก

คุณของพระพุทธศาสนา
ที่คนไทยกลุ่มหนึ่งไม่รู้จัก
(โดย..ธรรมทายาท)


พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกของชาติ ที่บรรพบุรุษของเรา ได้ช่วยกันทะนุบำรุงรักษาไว้ ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยว ที่ดีงามทางด้านจิตใจ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานร่วมพันปี

วัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ทั้งรูปธรรม และนามธรรมนั้น ล้วนเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ ได้บ่งบอกถึงการเป็นชนชาติที่เจริญ มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาช้านาน ทำให้ต่างชาติ ไม่คิดดูถูก ดูหมิ่น ได้ว่าชนชาติไทยไม่มีอะไรดี หรือไม่มีดีอะไร ที่จะมอบให้เป็นมรดกแก่ชาวโลก

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระศาสดาที่ทรงความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจนั้น ล้วนเป็นความจริงอันประเสริฐ บริสุทธิ์ สูงสุดที่จะช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้จริง และยังนำสันติภาพมาสู่สังคมมวลมนุษยชาตินี้เอง ที่ปวงชนชาวไทย ได้ช่วยกันพิทักษ์รักษา อุปถัมภ์ค้ำชูไว้ มอบให้เป็นมรดกโลก ด้วยความภาคภูมิใจ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลก ที่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก จากหนังสือ “ไอน์สไตน์ ในพุทธปรัชญา” ของธนู แก้วโอภาส กล่าวถึง ไอน์สไตน์ ได้กล่าวยกย่องพระพุทธศาสนาไว้ว่า “เป็นศาสนาที่พัฒนาก้าวพ้นไปจากความกลัวในยุคแรก และเป็นศาสนาของศีลธรรมในยุคต่อมา มาเป็นศาสนาสูงสุด เป็นศาสนาสากลจักรวาล (Cosmic Religious Feeling )

เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุ และผล ปลดปล่อยให้มนุษย์เป็นอิสระจากความทุกข์ เป็นศาสนาที่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นระเบียบ สอนให้มนุษย์ มีประสบการณ์จริง สูงสุดของเอกภพ

และยังกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ความรู้สึกทางศาสนาสากลจักรวาลนี้เอง เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุด และประเสริฐที่สุด สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสสาร และพลังงาน การกำเนิดเอกภพ และจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ ได้รับแนวคิด และอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ

พระพรหมคุณาภรณ์( ป.อ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต)พระภิกษุผู้รอบรู้พระไตรปิฏก ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีความงามทั้งภายใน และภายนอก ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่ามากมาย ได้รับนิมนต์ไปแสดงปาฐกถาธรรม ตามหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติจนได้รับยกย่อง “เป็นปราชญ์แห่งสยาม” ท่านได้รับรางวัล บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา และสันติภาพ” จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (Unesco ) ในปีพ.ศ. 2537 นับว่าเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลนี้ จึงเป็นการสร้างเกียรติประวัติให้แก่พระพุทธศาสนา และประเทศไทยเป็นอย่างมาก นำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งชาติ

องค์การสหประชาชาติได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมคำสอนมุ่งให้มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าชาติศาสนาใด ตลอดไปถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงได้มีมติประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญสากลของโลก นับเป็นศาสดาองค์เดียวในโลก ที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้ ทั้งๆที่ สมาชิกขององค์การสหประชาชาติส่วนใหญ่ ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ได้ให้การยอมรับ และยกย่องพระพุทธศาสนา

 ปัจจุบันมีชาวตะวันตกจำนวนมาก ได้หันมาศึกษาพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากมาย ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะแก่นของพระพุทธศาสนา หลงยึดติดอยู่ในวัตถุนิยม ตามกระแสโลก จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย และน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พระพุทธศาสนานั้นจะไม่เสื่อมเพราะการกระทำของศาสนาอื่น หรือคนภายนอกพระพุทธศาสนา แต่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญสิ้นไป เพราะ พระพุทธศาสนิกชน คือ พุทธบริษัท 4 ได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ไม่เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เคารพในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ตรัสสอนไว้”

  ดังนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนควรร่วมแรง ร่วมใจกัน แสดงความกตัญญู รู้คุณบรรพบุรุษของชาติ ผู้มีความปัญญาฉลาดหลักแหลม ที่ได้คัดเลือกศาสนาที่ดีที่สุดไว้ให้แก่เรา โดยการพร้อมใจกันปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย ด้วยการรักษาศีล เจริญสมาธิ และปัญญา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ และทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐสูงสุด เพราะพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด เป็นเวลาอันยาวนาน ด้วยปรารถนาช่วยทุกสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ด้วยพระมหาเมตตา และพระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ สุดที่จะประมาณได้ของพระพุทธองค์ ช่วยให้พระพุทธศาสนา มีความเจริญรุ่งเรือง ในผืนแผ่นดินไทย สืบไปยังชนรุ่นลูก รุ่นหลาน ตราบนานเท่านาน พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงไม่ควรพากันละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้งพระพุทธศาสนากันอีกต่อไป  ..…
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น